Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 105 DEEL 4 BESCHERMINGSMAATREGELEN 41 Bescherming tegen elektrische schok 410 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt de bescherming tegen elektrische scho k zoals deze in elektrische installaties wordt toegepast. Het is gebaseerd op NEN-EN-IEC 61140, een basisveiligheidsnorm voor de bescherming van personen en levende have. NEN-EN-IEC 61140 geeft de uitgangspunten en eisen w
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 115 b) Indien de metalen gestellen groepsgewijs of afzon derlijk zijn geaard, is de volgende voorwaarde van toepassing: RA × I a ≤ 50 V (41.9) waarin: R A is de totale weerstand, in Ω, van de aardelektrode en de beschermingsleiding naar de metalen gestellen; Ia is de stroom, in A, die leidt tot automatisc he uitschakeling door het beveiligingstoestel binnen een tijd
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 116 411.7.5 Contactdozen en contactstoppen Contactstoppen en contactdozen voor FELV-ketens moeten voldoen aan alle volgende eisen: — contactstoppen kunnen niet worden gestoken in contactdozen van andere spanningsstelsels, — contactdozen laten niet toe dat contactstoppen van andere spanningsstelsels erin worden gestoken en — contactdozen moeten zijn voorzien van een beschermingscontact
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 124 42 Beschermingsmaatregelen – Bescherming tegen thermische invloeden 420.1 Onderwerp en toepassingsgebied Dit hoofdstuk is van toepassing op elektrische installaties met betrekking tot maatregelen ter bescherming van personen, levende have en bezittingen tegen: — thermische invloeden, verbranding of thermische veroudering van materiaal, en het risico op brandwonden veroorzaakt
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 141 De stroomverdeling kan als gelijkmatig worden beschouwd indien wordt voldaan aan de eisen van het eerste punt van 523.7 a) van hoofdstuk 52. n OPMERKING Deze bepaling geldt indien de hoogste t oelaatbare stromen van de parallelgeschakelde leidingen aan elkaar gelijk zijn (bij gelijksoortige kabels, onder dezelfde omstandigheden). 433.4.2 Ongelijkmatige stroomverdeling tussen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 143 434.5.1 Het toegekende afschakelvermogen mag niet minder zijn dan de hoogste te verwachten kortsluitstroom op de plaats waar het toestel is geïnstalleerd, uitgezonderd daar waar de volgende alinea van toepassing is. Een lager toegekend afschakelvermogen is toegelaten indien een ander beveiligingstoestel met toereikend afschakelvermogen is voorgeschakeld aan de voedende zijde
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 145 44 Beveiliging tegen overspanning 440 Inleiding Hoofdstuk 44 van deze norm betreft de beveiliging va n elektrische installaties en maatregelen tegen spanningsvariaties en elektromagnetische verstoringen. De bepalingen zijn op de volgende wijze in vier rubrieken ondergebracht: 442: Veiligheidsbescherming – bescherming van laagspannin gsinstallaties tegen tijdelijke overspanningen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 151 In het algemeen zijn overspanningen als gevolg van schakelhandelingen lager dan overspanningen van atmosferische oorsprong, en daarom volstaan de eisen voor beveiliging tegen overspanningen van atmosferische oorsprong normalerwijze ook voor beveiliging tegen overspanningen als gevolg van schakelhandelingen. OPMERKING 1 Statistische evaluaties van metingen hebben aangetoond
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 154 e) gevolgen voor individuen, bijvoorbeeld kleine of middelgrote woongebouwen, kleine kantoren. Indien het niveau van de gevolgen binnen a) t.m. c) valt moet zijn voorzien in beveiliging tegen overspanning. OPMERKING 2 Het uitvoeren van een risicoanalyseberekening volgens bijlage 44.B voor het niveau van de gevolgen binnen a) t.m. c) kan achterwege blijven omdat deze berekeni
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 158 OPMERKING 3 Herhaald wordt dat, indien overeenstemming volgens 411.3.1.2 (laatste alinea) niet kan worden bereikt, het de verantwoordelijkheid van de eigenaren of beheerders is om enig gevaar ten gevolge van het ontbreken van een verbinding van deze kabels met het centrale vereffeningssysteem te voorkomen. OPMERKING 4 De problemen betreffende ver schilspanningen in aarde
Zoeken in de websiteFilter resultaten
135 resultaten
Pagina
De eerste stap van een leidingberekening met behulp van NEN 4010:2020+C1:2022
Auteur: Rob Kaspers Dit artikel is de eerste in een serie over het berekenen van een leiding aan de hand van NEN 4010+C1. In dit eerste artikel ga ik in op het bepalen van de hoogste toelaatbare stroom IZ. Dit is nodig om de leiding op de juiste manier te beveiligen tegen overbelastingsstromen. HKL LK1 Figuur 1: LK1 wordt gevoed vanuit HKL. Voor een utiliteitsgebouw
Pagina
Datakabel biedt mogelijkheden
Het gebruik van draadloze toepassingen is de laatste jaren flink toegenomen. Toch is wireless nog altijd minder betrouwbaar en stabiel dan bedrading. Databekabeling wint daarnaast terrein als voedingskabel. De juiste berekening van de bedradingsinstallatie is essentieel. Veel installateurs hebben nog te weinig kennis van zaken. Jan Zeeman is werkzaam bij telematicadistributeur Rexcom en
Pagina
‘We willen risico’s beheersbaar maken’
Nieuwe norm voor bliksembeveiliging in de maak Bliksembeveiliging van installaties is een belangrijk onderwerp. Momenteel wordt er gewerkt aan een vernieuwde versie van de norm op dit gebied, NEN-EN-IEC 62305. Volgens Michiel Hartmann, voorzitter van NEN-normcommissie NEC 81 – waaronder de genoemde norm valt – is deze update hoognodig, onder meer vanwege de opkomst van PV-installaties. “Ik pleit
Pagina
Hele keten aanspreken voor verstoring C2000
In delen van het land zijn er problemen met het C2000-netwerk. Storingen bemoeilijken de communicatie van de hulpdiensten, politie, brandweer en ambulance, die gebruik maken van het systeem. Onderzoek heeft uitgewezen dat PV-installaties de oorzaak zijn. Eddie Hut, inspecteur Markttoezicht Agentschap Telecom: ”De hele keten is verantwoordelijk.” “De eerste signalen over de problemen kwamen
Pagina
Leidingberekening met NEN 4010 deel 2
In het artikel: “Zo maak je een eerste stap van een leidingberekening met NEN 4010”, heb ik stap 1 behandeld uit het onderstaande stappenplan (Figuur 1). Dit artikel vindt u hier: Zo maak je een eerste stap van een leidingberekening met NEN 4010. In dit nieuwe artikel komen de volgende stappen van leidingberekening aan de orde. Auteur: Rob Kaspers Figuur 1: Stappenplan uit 5.2.2 van NEN