Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normen
5568 resultaten
NEN 1010:2015 + C2:2016 Norm
312.2.1.2   Stelsels met meerdere voedingsbronnen
Bij een ongeschikt ontwerp van een installatie die deel uitmaakt van een TN-stelsel met meerdere voedingsbronnen kunnen sommige bedrijfsstromen langs onbedoelde paden stromen. Deze stromen kunnen leiden tot: — brand; — corrosie; — elektromagnetische interferentie. Het stelsel uit figuur 31.11 is een stelsel waar slechts kleine deelstromen vloeien langs onbedoelde paden
NEN 1010:2015 + C2:2016 Norm
312.2.4.1   TN-S-stelsel
De geaarde leiding, bijvoorbeeld L- in figuur 31.15, of de geaarde middenleiding (M) in figuur 31.A.10 van bijlage 31.A.4, is in de gehele installatie gescheiden van de beschermingsleiding. Figuur 31.15 — TN-S-DC-stelsel OPMERKING In de installatie kan worden voorzien in aanvullende aarding van de PE.
NEN 1010:2015 + C2:2016 Norm
314.2
Delen van installaties die onafhankelijk van elkaar moeten worden bedreven, moeten door afzonderlijke distributiegroepen zijn gevoed, waarbij deze stroomketens niet worden beïnvloed door storingen in andere stroomketens.
NEN 1010:2015 + C2:2016 Norm
35.1   Algemeen
OPMERKING 1 Het toepassen van veiligheidsvoorzieningen en de aard ervan zijn vaak voorgeschreven door overheidsinstanties. OPMERKING 2 Voorbeelden van veiligheidsvoorzieningen zijn: verlichting van vluchtroutes, brandalarmsystemen, installaties voor brandweerpompen, brandweerliften, afzuiginstallaties voor rook en hitte. De volgende voedingsbronnen voor veiligheidsvoorzieningen zijn
NEN 1010:2015 + C2:2016 Norm
410.3.6
De in bijlage 41.C vastgelegde beschermingsmaatregelen, te weten: — niet-geleidende ruimte, — plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden, — elektrische scheiding van de voeding voor meer dan één elektrisch toestel, mogen uitsluitend worden toegepast wanneer de installatie onder toezicht staat van vakbekwame of voldoende onderrichte personen, om te voorkomen
NEN 1010:2015 + C2:2016 Norm
410.3.8
Verschillende beschermingsmaatregelen die worden toegepast in één installatie of deel van een installatie of binnen materieel, mogen elkaar niet zo beïnvloeden dat een fout in één beschermingsmaatregel een nadelig effect heeft op de werking van de andere beschermingsmaatregelen.
NEN 1010:2015 + C2:2016 Norm
411   Beschermingsmaatregel: automatische uitschakeling van de voeding
411.1   Algemeen Automatische uitschakeling van de voeding is een beschermingsmaatregel waarbij: — basisbescherming tot stand wordt gebracht door fundamentele isolatie van actieve delen of door afschermingen of omhulsels in overeenstemming met bijlage 41.A en — foutbescherming tot stand wordt gebracht door beschermende vereffening en automatische uitschakeling van de voeding bij het
NEN 1010:2015 + C2:2016 Norm
411.3.3   Aanvullende bescherming
In AC-stelsels moet aanvullende bescherming tot stand worden gebracht door een toestel voor aardlekbeveiliging in overeenstemming met 415.1 voor: — contactdozen met een toegekende stroom van ten hoogste 20 A voor algemeen gebruik door leken, nOPMERKING Een contactdoos voor algemeen gebruik is een contactdoos die niet voor specifiek gebruik is bestemd. Contactdozen voor specifiek
NEN 1010:2015 + C2:2016 Norm
411.4.4
De kenmerken van de beveiligingstoestellen (zie 411.4.5) en de circuitimpedanties moeten voldoen aan de volgende eis: Zs × Ia ≤ U0(41.2) waarin: Zs is de impedantie, in Ω, van de stroomketen met een fout die bestaat uit — de bron, — de faseleiding tot aan het punt waar de fout optreedt en — de beschermingsleiding tussen het punt waar de fout optreedt en de bron;
NEN 1010:2015 + C2:2016 Norm
411.5   TT-stelsels
411.5.1   Alle metalen gestellen die gezamenlijk worden beveiligd door hetzelfde beveiligingstoestel, moeten door de beschermingsleidingen zijn verbonden met een gemeenschappelijke aardelektrode. Indien verscheidene beveiligingstoestellen in serie zijn toegepast, is deze eis afzonderlijk van toepassing op alle metalen gestellen die door hetzelfde toestel zijn beveiligd. Het sterpunt of middenpunt
Zoeken in de website
101 resultaten
Vraag & Antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & Antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & Antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & Antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & Antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & Antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & Antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & Antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & Antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & Antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""