Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5775 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.5.2.1
Bedieningsschakelaars moeten geschikt zijn voor de sterkste stroom die in de stroomketen kan optreden.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
541   Algemeen
541.1   Onderwerp en toepassingsgebied Dit hoofdstuk behandelt de aardingsvoorzieningen en beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende vereffeningsleidingen, om te voldoen aan de veiligheidseisen voor elektrische installaties. 541.2   Normatieve verwijzingen Zie deel 0. 541.3   Termen en definities De specifieke termen en definities van hoofdstuk 54 zijn opgenomen in
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
542.1.1
Aardingsvoorzieningen mogen zowel gemeenschappelijk als afzonderlijk worden gebruikt voor beschermingsdoeleinden en voor functionele doeleinden, afhankelijk van de eisen die gelden voor de elektrische installatie. Aan de eisen voor beschermingsdoeleinden moet altijd prioriteit worden gegeven.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
542.1.3
Wanneer de installatie wordt gevoed vanuit een hoogspanningsnet, moeten de eisen betreffende de aardingsvoorzieningen van het hoogspanningsnet en van de laagspanningsinstallatie ook overeenstemmen met rubriek 442.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
542.1.4
De eisen voor aardingsvoorzieningen zijn bedoeld om een verbinding naar aarde tot stand te brengen die: — betrouwbaar is en voldoet aan de eisen die aan de beschermingsmaatregelen van de installatie worden gesteld; — aardfoutstromen en stromen door de beschermingsleiding naar aarde kan afvoeren zonder gevaar voor thermische, thermomechanische en elektromechanische belasting en voor
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
542.2   Aardelektroden
542.2.1   Het type, de materialen en de afmetingen van aardelektroden moeten zo zijn gekozen dat zij bestand zijn tegen corrosie en dat zij voldoende mechanische sterkte hebben voor de bedoelde levensduur. OPMERKING 1 Wat betreft corrosie kunnen de volgende parameters in overweging worden genomen: de plaatselijke zuurgraad van de grond, de weerstand van de grond, de vochtigheidsgraad van de
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
542.2.7
Aardelektroden mogen niet zijn ondergedompeld in water van een kanaal, rivier, vijver, meer of dergelijke (zie ook 542.1.6).
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
542.2.8
Wanneer een aardelektrode uit delen bestaat die met elkaar moeten worden verbonden, dan moet deze verbinding tot stand worden gebracht door exothermisch lassen, persverbindingen, klemmen of andere geschikte mechanische verbindingen. OPMERKING Verbindingen die uitsluitend bestaan uit een omwonden ijzerdraad (vlechtdraad) zijn niet geschikt voor beschermingsdoeleinden. nOPMERKING In
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
542.4.1
In elke installatie waarin beschermende potentiaalvereffening wordt toegepast, moet een hoofdaardrail of -klem aanwezig zijn waarop zijn aangesloten: — vereffeningsleidingen; — aardleidingen; — beschermingsleidingen; — functionele aardleidingen, indien van toepassing. OPMERKING 1 Het is niet de bedoeling om elke beschermingsleiding rechtstreeks met de hoofdaardrail
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
543   Beschermingsleidingen
OPMERKING Met de eisen uit rubriek 516 zou rekening moeten worden gehouden. 543.1   Minimale kerndoorsnede 543.1.1   De kerndoorsnede van elke beschermingsleiding moet voldoen aan de voorwaarden voor automatische onderbreking van de voeding volgens het bepaalde in 411.3.2, en bestand zijn tegen mechanische en thermische spanningen die worden veroorzaakt door de te verwachten foutstroom
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""