Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2020 Norm
52.B.3   Warmteweerstand van de grond
Bij de in de tabel genoemde toelaatbare stromen voor in de grond gelegde kabels is rekening gehouden met een warmteweerstandscoëfficiënt van de grond van 2,5 K·m/W. Deze coëfficiënt wordt geacht geschikt te zijn voor wereldwijd gebruik wanneer de grondsoort en de geografische plaats niet nader zijn gespecificeerd (zie bijlage A van NEN 10287-3-1:1996). Op plaatsen waar de werkelijke waarde
NEN 1010:2020 Norm
52.B.5.2   Verzamelingen van leidingen op kabelbanen
Indien een verzameling leidingen verschillende doorsneden heeft, moet aandacht worden besteed aan de stroombelasting van de leidingen met kleinere kerndoorsnede. Bij voorkeur wordt een specifieke rekenmethode voor verzamelingen leidingen met een verschillende kerndoorsnede toegepast. De correctiefactor berekend volgens 52.B.5.1 geeft een waarde die aan de veilige kant ligt. Dit onderwerp is
NEN 1010:2020 Norm
52.I
nlbBijlage 52.I nlb (normatief) Toelaatbare stroom van leidingen De informatie van de fabrikant betreffende de toepasbaarheid van leidingen is leidend. Onderstaande tabellen moeten worden aangehouden indien er geen productinformatie bekend is. Tabel 52.I.1 — Toelaatbare stroom in A voor buigzame leidingen voor verplaatsbare toepassingen (zie bepaling 523.2) Isolatiemateriaal:
NEN 1010:2020 Norm
52.J
nlbBijlage 52.J nlb (normatief) Keuze van leidingen Tabel 52.J.1 — Soorten leidingen Soort leiding Kenmerken/mechanische belasting Leidingtypen Voorbeelden van geschikte kabeltypen 1 2 3 4 5 6 7 a Overeenkomstig NEN-EN 50565-2. OPMERKING In de Nederlandse regelgeving (Bouwbesluit, Bbl) worden eisen aan het gedrag bij brand van leidingen gesteld
NEN 1010:2020 Norm
53.B.2   TN-C en TN-C-S-stelsels – driefasevoeding
Figuur 53.B.5 — Voorbeeld van installatie van een SPD-samenstel in een TN-C-stelsel Legenda 1 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichting 2 HV/LV-transformator 3 Materieel/installatie 4 Hoofdaardrail (HAR) 5 Subaardrail (SAR) 6 SPD-samenstel OCPD1 Toestel(len) voor overstroombeveiliging op het voedingspunt van de installatie SPD Toestel voor overspanningsbeveiliging OCPD2
NEN 1010:2020 Norm
53.E
Bijlage 53.E (informatief) [Deze bijlage is vervallen]
NEN 1010:2020 Norm
312.2.3   IT-stelsel
In een IT-stelsel zijn alle actieve delen niet of via een impedantie met aarde verbonden. De metalen gestellen in de elektrische installatie zijn afzonderlijk of gezamenlijk met aarde verbonden of gezamenlijk met de bedrijfsaarde verbonden, volgens 411.6 (zie figuur 31.14 en figuren 31.A.7, 31.A.8 en 31.A.9 in 31.A.3 van bijlage 31.A). Figuur 31.14 — IT-stelsel met alle metalen
NEN 1010:2020 Norm
312.2.4   DC-stelsels
Wijze van aarding voor DC-stelsels. Waar figuren 31.15 t/m 31.19 de aarding tonen van een bepaalde pool van een tweeleiding-DC-stelsel, moet de beslissing om de positieve of de negatieve pool te aarden, zijn bepaald door de gebruiksomstandigheden of andere overwegingen, bijvoorbeeld het vermijden van corrosieverschijnselen van poolleidingen en aardingsvoorzieningen. 312.2.4.1   TN-S-stelsel
NEN 1010:2020 Norm
312.2.4.1   TN-S-stelsel
De geaarde leiding, bijvoorbeeld L- in figuur 31.15, of de geaarde middenleiding (M) in figuur 31.A.10 in 31.A.4 van bijlage 31.A, is in de gehele installatie gescheiden van de beschermingsleiding. Figuur 31.15 — TN-S-DC-stelsel OPMERKING In de installatie kan worden voorzien in aanvullende aarding van de PE.
NEN 1010:2020 Norm
313.1   Algemeen
313.1.1   Van elke voedingsbron moeten de volgende kenmerken en, indien van toepassing, het normale bereik van deze kenmerken, zijn vastgesteld door berekening, meting, navraag of inspectie: — de nominale spanning(en); — de spanningssoort en de frequentie; — de hoogste te verwachten kortsluitstroom op het aansluitpunt van de installatie; — de impedantie van de foutstroomketen
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""