Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5775 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
523.3
De van toepassing zijnde waarden van de hoogste toelaatbare stromen kunnen ook worden vastgesteld volgens de NEN-EN-IEC 60287-reeks, door beproeving of door berekening volgens een algemeen erkende methode, mits deze methode wordt vastgelegd. Waar van toepassing, moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van de belasting. Bij in de grond gelegde kabels moet rekening worden gehouden met
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
523.5   Bij elkaar gelegde geleiders van meer dan één stroomketen
De correctiefactoren ( tabellen 52.B.17 t.m.  52.B.21) zijn van toepassing op bij elkaar gelegde geïsoleerde leidingen met dezelfde hoogste toelaatbare bedrijfstemperatuur. Voor bij elkaar gelegde geïsoleerde leidingen met een verschillende hoogste toelaatbare bedrijfstemperatuur moet de hoogste toelaatbare stroom van alle geïsoleerde leidingen uit de verzameling worden bepaald op basis van
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
523.6.4
Met geleiders die uitsluitend zijn bedoeld als beschermingsleiding (PE-leidingen) hoeft geen rekening te worden gehouden. PEN-leidingen moeten op dezelfde wijze worden behandeld als de nulleiding.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
526.1
Verbindingen tussen geleiders onderling en tussen geleiders en ander materieel moeten elektrisch en mechanisch blijvend betrouwbaar zijn. OPMERKING Zie ook IEC/TR 61200-52.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
526.4
Waar nodig, moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat bij normaal bedrijf de temperatuur van elektrische verbindingen de doelmatigheid van de isolatie van de erop aangesloten geleiders en de ondersteuningen van de verbindingsklemmen nadelig beïnvloedt.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
526.5
Aansluitingen van leidingen (niet alleen de eindaansluitingen, maar ook tussenverbindingen) mogen alleen worden gemaakt in daarvoor geschikte omhullingen, bijvoorbeeld verbindingsdozen, aansluitdozen, of in materieel, indien de fabrikant hiervoor ruimte heeft voorzien. In dit geval moet materieel worden gebruikt waar vaste aansluitvoorzieningen aanwezig zijn, of waar voorzieningen zijn getroffen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
527.1.2
Leidingsystemen moeten zo worden geïnstalleerd dat de mechanische sterkte van het bouwwerk en de brandveiligheid niet nadelig worden beïnvloed.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
528.1   Nabijheid van elektrische voorzieningen
Stroomketens behorend tot spanningsband I en II volgens NEN-EN-IEC 10449 mogen zich niet bevinden in hetzelfde leidingsysteem, tenzij is voldaan aan een van de volgende voorwaarden: — elke kabel of geleider is geïsoleerd voor de hoogste aanwezige spanning, — elke geleider van een meeraderige kabel is geïsoleerd voor de hoogste in de kabel aanwezige spanning, — de kabels zijn
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
528.3.2
Wanneer een leidingsysteem is gelegd op een plaats onder niet-elektrische voorzieningen die kunnen leiden tot condensatie (bijvoorbeeld water-, stoom- of gasleidingen), moeten maatregelen zijn getroffen om de bedrading tegen nadelige invloeden te beschermen.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
528.3.4
Wanneer een elektrische voorziening wordt aangebracht in de onmiddellijke nabijheid van niet-elektrische voorzieningen, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: — elektrische leidingsystemen moeten deugdelijk zijn beschermd tegen risico's die kunnen ontstaan door de aanwezigheid van de andere voorzieningen tijdens normaal bedrijf en — foutbescherming overeenkomstig de eisen van
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""