Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 170 OPMERKING 1 Het probleem betreffende verschilspanningen in aarde bij grote openbare telecommunicatienetwerken valt onder de verantwoordelijkheid van de netwerkbeheerder, die andere methoden kan toepassen. OPMERKING 2 Bij niet geleidende systemen voor dataoverdra cht is het gebruik van een parallelgeschakelde leiding niet nodig. 444.4.10 In gebouwen Bij problemen in bestaande
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 174 444.5.3.3 Stervormig netwerk met meerdere vermaasde vereffeningssystemen Deze configuratie is van toepassing bij kleine installaties met verschillende kleine groepen van onderling met elkaar verbonden communicatiematerieel. Dit voorziet in een lokale verspreiding van stromen die worden veroorzaakt door elektromagnetische interferentie (zie figuur 44.19) IEC 067/06
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 177 444.5.6 Zakelijke of industriële gebouwen met aanzienlijke hoeveelheden materieel voor informatietechnologie De volgende aanvullende specificaties zijn bedoeld om invloeden van elektromagnetische verstoringen op de werking van het materieel voor informatietechnologie te verminderen. In sterk elektromagnetische omgevingen wordt aanbev olen om een gemeenschappelijk vermaasd
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 179 444.6.2 Ontwerpeisen Waar zowel de specificatie van de kabels voor in formatietechnologie als de bedoelde toepassing hiervan bekend zijn gelden de eisen en aanbevelingen van NEN- EN 50174-2:2009, 6.2 en NEN-EN 50174-3:2003. OPMERKING 1 De NEN-EN 50174-reeks voorziet in eisen en aanbevelingen voor de installatie van bekabeling voor informatietechnologie bestemd voor een toepassingsgebied
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 183 Bij een U-vormige kabeldrager neemt het magnetische veld af bij de twee hoeken. Daarom hebben hoge zijwanden de voorkeur. Not recommended Shading indicates screening performance Shading indicates screening performance Not recommended Recommended Recommended Figuur 44.24 — Kabelplaatsing in metalen kabeldragers 444.8 Installaties 444.8.1 Kabeldraagsystemen van
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 192 In andere gevallen kan worden verwezen ofwel naar internationale normen (IEC) die niet zijn overgenomen door CENELEC, of naar nationale normen van een ander land, afhankelijk van de beslissingen van de Nederlandse normcommissie. Indien geen normen van toepassing zijn, moet het des betreffende elektrisch materieel worden gekozen aan de hand van een speciale overeenkomst tussen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 213 526.2 Bij de keuze van de wijze van verbinding moet, voor zover van toepassing, rekening worden gehouden met: — het geleidermateriaal en de isolatie van de geleider; — het aantal draden en de vorm van de geleider; — de kerndoorsnede van de geleider; — het aantal te verbinden geleiders. OPMERKING 1 Het gebruik van gesoldeerde verbindingen behoort zo veel mogelijk te
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 216 OPMERKING 2 Aan de eisen van 527.2.5 kan worden voldaan indien: — binnen een afstand van 750 mm vanaf de afdichting kabelklemmen of kabelsteunpunten zijn aangebracht die in staat zijn om de mechanische belastingen te weerstaan di e kunnen worden verwacht nadat de steunpunten aan de vuurzijde van de afdichting het hebben begeven, met dien verstande dat geen belasting op de
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 217 528.3 Nabijheid van niet-elektrische voorzieningen 528.3.1 Leidingsystemen mogen niet worden geïnstalleerd in de nabijheid van niet-elektrische voorzieningen die warmte, rook of gassen afgeven die voor de bedrading schadelijk kunnen zijn, tenzij het leidingsysteem door een afscherming op geschikte w ijze is beschermd tegen deze schadelijke invloeden. Deze afscherming mag
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 225 Indien volgens NEN-EN-IEC 62305-4 overspanningsafleiders zijn vereist voor bescherming tegen overspanningen die worden veroorzaakt door direct e blikseminslagen, dan moet het beschermingsniveau U p van deze overspanningsafleiders ook word en gekozen in overeenstemming met stoothoudspanningscategorie II volgens tabel 44.3 van rubriek 443. Als voorbeeld: het beschermingsniveau
Zoeken in de websiteFilter resultaten
135 resultaten
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Versie NEN 1010:2020 en versie NEN 1010:2015 staat allebei in ‘Werken met NEN 1010’.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is versie NEN 4010:2020 opgenomen. Een inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Vraag & antwoord
Welke beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van NEN 4010?
De volgende beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van deze norm: — bescherming door hindernissen; — bescherming door plaatsing buiten handbereik; — bescherming door plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden; — bescherming door niet-geleidende ruimten; — galvanische scheiding van de voeding voor meer dan één elektrisch toestel.