Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.3.2
Wanneer zich in leidingsystemen water kan verzamelen of condensatie kan optreden, moeten voorzieningen zijn getroffen om dit te laten afvloeien.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.4.2
Op plaatsen waar stof in een significante hoeveelheid aanwezig is (AE4), moeten aanvullende voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat stof of andere substanties zich in zodanige hoeveelheden kunnen ophopen dat de warmteafvoer van het leidingsysteem nadelig kan worden beïnvloed. OPMERKING Het kan noodzakelijk zijn het leidingsysteem zo uit te voeren dat stof eenvoudig kan worden verwijderd
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.7.1
Leidingsystemen die onderhevig zijn aan matige (AH2) of zware (AH3) trilling moeten geschikt zijn voor deze omstandigheden. In het bijzonder geldt dit voor kabels en kabelverbindingen. OPMERKING Speciale aandacht behoort te worden besteed aan leidingen die een verbinding met trillende apparaten tot stand brengen. Lokale maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de toepassing van buigzame
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.7.2
De vast aangesloten installatie van hangende elektrische toestellen, zoals armaturen, moet tot stand zijn gebracht door middel van een kabel met buigzame kernen. Wanneer geen trilling of beweging is te verwachten, mag een kabel met niet-buigzame kern worden toegepast.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
n522.8.10.1
Kabels zonder armering mogen alleen zijn toegepast indien deze deugdelijk tegen mechanische beschadiging zijn beschermd door aanleg in daarvoor bestemde buizen, kokers, goten of kanalen. nDeze bepaling geldt niet voor omvangrijke kabelnetten van industriële bedrijven, indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden is voldaan: — de kabels moeten zijn gelegd in afzonderlijke tracés, die
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.8.14
Op plaatsen waar leidingen door vaste afscheidingen voeren, moeten ze worden beschermd tegen mechanische beschadiging, bijvoorbeeld door gebruik te maken van met metaal afgeschermde of gearmeerde kabels, of door gebruik te maken van een buis of doorvoertulen. OPMERKING Een leidingsysteem behoort niet te worden aangelegd in dragende delen van een gebouwconstructie, tenzij de dragende eigenschappen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.9   Plantengroei en/of schimmelvorming (AK)
Wanneer de omstandigheden zo zijn dat plantengroei en/of schimmelvorming schadelijk kunnen zijn (AK2), moet hiermee rekening worden gehouden bij de keuze van het leidingsysteem, of moeten speciale beschermingsmaatregelen zijn getroffen. OPMERKING 1 Het kan noodzakelijk zijn om de installatie zo uit te voeren dat plantengroei en/of schimmelvorming eenvoudig kunnen worden verwijderd (zie rubriek
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.12   Seismische invloed (AP)
522.12.1   Het leidingsysteem moet zo zijn gekozen en geïnstalleerd dat voldoende rekening wordt gehouden met seismische risico's ter plaatse van de installatie. 522.12.2   Wanneer gevaar kan ontstaan door seismische invloeden volgens code AP2 of hoger, moet bijzondere aandacht worden besteed aan: — de bevestiging van leidingsystemen aan het gebouw en — de mate van flexibiliteit
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.13   Wind (AR)
Voor trillingen (AH) zie 522.7 en voor andere mechanische belastingen (AJ) zie 522.8.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
523.2
Aan het bepaalde in 523.1 wordt geacht te zijn voldaan indien de stroom in geïsoleerde geleiders en ongearmeerde kabels de van toepassing zijnde waarden volgens de tabellen in bijlage 52.B in samenhang met tabel 52.A.3 niet overschrijdt. Hierop moeten eventuele correctiefactoren volgens bijlage 52.B worden toegepast. De toelaatbare stromen in bijlage 52.B dienen ter ondersteuning. OPMERKING
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""