Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 70 2.15 Leidingsystemen 2.15.01 leidingsysteem samenstel van een of meer installatiedraden, kabels of rails en de (onder)delen die zijn bestemd voor de bevestiging en, indien noodzakelijk, de mechanische bescherming [BRON: NEN-IEC 60050-826:2004, IEV 826-15-01] 2.15.02 holle ruimte in gebouw ruimte in de constructie of in de elementen van een gebouw die alleen vanaf bepaalde
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 73 2.16.05 handgereedschap elektrisch materieel bestemd om tijdens normaal gebruik in de hand te worden gehouden [BRON: NEN-IEC 60050-826:2004, IEV 826-16-05] 2.16.06 vast opgesteld materieel vast bevestigd materieel of elektrisch materieel dat niet is voorzien van een draagbeugel of handvat en dat een zodanige massa heeft dat het niet gemakkelijk kan worden verplaatst Opmerking
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 74 2.17.04 noodstop handeling bestemd om zo snel mogelijk een beweging die gevaarlijk is geworden te stoppen [BRON: NEN-IEC 60050-826:2004, IEV 826-17-04] 2.17.05 bedieningsschakeling handeling bestemd om de elektrische energie tijdens normaal bedrijf van een elektrische installatie of delen daarvan te schakelen of te regelen [BRON: NEN-IEC 60050-826:2004, IEV 826-17-05] 2.18
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 75 2.420.3.4 ontsteekbaarheid maat voor het gemak waarmee een monster kan word en ontstoken door de invloed van een externe bron, onder bepaalde testcondities 2.420.3.5 ontsteking begin van verbranding Opmerking 1 bij de term: Voor meer informatie zie NEN-EN-IEC 60695-4. 2.420.3.6 niet-vlamvoortplantende component component die onder invloed van een aangebrachte vlam kan
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 84 Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to: Gebruiker van Werken met NEN 1010 / User of Werken met NEN 1010
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 89 Installatie Voedingsbron Distributie (indien aanwezig) L1 L2 L3 PE N Metalen gestellen Aarding in de distributieketen Aarding bij de bron Systeemaarding door een of meer aardelektroden (bedrijfsaarding) IEC 2269/05 OPMERKING In de installatie kan worden voorzien in aanvullende aarding van de PE. Figuur 31.8 — TN-S-stelsel met afzonderlijke nulle iding
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 90 — TN-C-S-stelsel: in een gedeelte van het stelsel zijn de nulleiding en de beschermingsleiding gecombineerd (voorbeelden worden ge geven in figuren 31.9 en figuren 31.A.3 en 31.A.4 in bijlage 31.A.1). OPMERKING Zie 312.2 voor uitleg van de symbolen. PEN Installatie Voedingsbron Distributie (indien aanwezig) L1 L2 L3 PE N Metalen gestellen Aarding in de distributieketen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 95 Beschermingsaarde in de installatie kan worden uitgevoerd ofwel als alternatief voor de beschermingsaarde van het stelsel of als een aanvullende voorziening. Deze aarding van de installatie hoeft zich niet aan het voedingspunt van de installatie te bevinden Impedantie a Beschermingsaarde van de installatie (veiligheidsaarding) Installatie Voedingsbron Distributie
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 99 312.2.4.5 IT-stelsel a ~ – Optioneel toepassen van een accu Aarding van het stelsel Metalen gestel L+ L– Aarding van de metalen gestellen (veiligheidsaarding) PE Installatie Voedingsbron IEC 2290/05 OPMERKING 1 In de installatie kan worden voorzien in aanvullende aarding van de PE. OPMERKING 2 Een voorbeeld met een PEM-leiding wordt gegeven
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 101 — inschakelstromen; — hogere harmonischen; — DC-terugkoppeling; — hoogfrequente oscillaties; — lekstromen naar aarde; — de noodzaak van aanvullende aardverbindingen; — te grote stromen in de PE-leiding, die geen gevolg zijn van een fout. 33.2 Elektromagnetische compatibiliteit Elektrische materieel moet voldoen aan de desbetreffende elektromagnetische compatibiliteitseisen
Zoeken in de websiteFilter resultaten
135 resultaten
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Versie NEN 1010:2020 en versie NEN 1010:2015 staat allebei in ‘Werken met NEN 1010’.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is versie NEN 4010:2020 opgenomen. Een inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Vraag & antwoord
Welke beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van NEN 4010?
De volgende beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van deze norm: — bescherming door hindernissen; — bescherming door plaatsing buiten handbereik; — bescherming door plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden; — bescherming door niet-geleidende ruimten; — galvanische scheiding van de voeding voor meer dan één elektrisch toestel.