Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
7100 resultaten
NEN 1010:2020 Norm
DEEL 5   KEUZE EN INSTALLATIE VAN ELEKTRISCH MATERIEEL
51   Algemene bepalingen510   Inleiding510.1   Onderwerp en toepassingsgebiedDit hoofdstuk behandelt de keuze en installatie van elektrisch materieel en geeft algemene regels om te voldoen aan:a)   de beschermingsmaatregelen voor veiligheid;b)   de eisen voor de goede werking bij bedoeld gebruik van de installatie;c)   de eisen voor de te verwachten uitwendige invloeden.510.2   Normatieve verwijzingenZie
NEN 1010:2020 Norm
510.3   Algemeen
Al het elektrisch materieel moet zijn gekozen en zijn geïnstalleerd overeenkomstig de eisen in de volgende bepalingen van dit hoofdstuk en overeenkomstig de van toepassing zijnde eisen uit de overige hoofdstukken van deze norm.
NEN 1010:2020 Norm
512.1.1   Spanning
Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de nominale spanning (bij wisselspanning: de effectieve waarde) van het desbetreffende deel van de installatie.In IT-stelsels met gedistribueerde nulleiding moet het elektrisch materieel dat tussen fase en nul is aangesloten, zijn geïsoleerd voor de spanning tussen de fasen.OPMERKINGVoor bepaald elektrisch materieel kan het nodig zijn rekening te houden
NEN 1010:2020 Norm
512.1.3   Frequentie
Indien de frequentie van invloed is op de eigenschappen van het elektrisch materieel, moet de toegekende frequentie van het elektrisch materieel overeenkomen met de frequentie van de stroom in de desbetreffende stroomketen.
NEN 1010:2020 Norm
514.3   Aanduiding van leidingen
514.3.1   AlgemeenTenzij in 514.3.1.1 t/m 514.3.5 anders is vermeld, moet de aanduiding van leidingen voldoen aan NEN-EN-IEC 60445.514.3.1.1   Nul- of middenleidingNul- of middenleidingen moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur blauw.OPMERKINGVoor bepaalde leidingtypen zie 514.3.4 t/m 514.3.8.514.3.1.2   BeschermingsleidingBeschermingsleidingen moeten worden aangeduid met de kleurencombinatie
NEN 1010:2020 Norm
514.3.7   Het weglaten van aanduidingen
Aanduiding met kleur of markering is niet vereist:—   voor concentrische geleiders of kabels;—   voor metalen mantels of armering van kabels die worden gebruikt als beschermingsleiding;—   voor ongeïsoleerde geleiders in die gevallen waarbij een permanente aanduiding niet mogelijk is vanwege de externe invloeden, bijvoorbeeld agressieve atmosfeer en verontreiniging;—   voor metalen constructiedelen
NEN 1010:2020 Norm
521.2
De installatiemethode van een leidingsysteem (met uitzondering van systemen als beschreven in 521.4) moet, afhankelijk van de situatie, worden gekozen overeenkomstig tabel 52.A.2. Andere installatiemethoden van kabels, geleiders en rails die niet zijn opgenomen in tabel 52.A.2 zijn toegelaten, mits zij voldoen aan de eisen van dit hoofdstuk.
NEN 1010:2020 Norm
521.4   Railkokersystemen en stroomrailsystemen
Railkokersystemen moeten voldoen aan NEN-EN-IEC 61439-6 en stroomrailsystemen moeten voldoen aan de NEN-EN-IEC 61534-reeks. Railkokersystemen en stroomrailsystemen moeten zijn gekozen en geïnstalleerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, rekening houdend met uitwendige invloeden.
NEN 1010:2020 Norm
521.5.1
De leidingen van AC-stroomketens die zijn geïnstalleerd in ferromagnetische omhulsels, moeten zo zijn ingericht dat alle geleiders van elke stroomketen, met inbegrip van de beschermingsleiding van elke stroomketen, door hetzelfde omhulsel zijn omsloten. Op de plaats waar dergelijke leidingen een ferromagnetisch omhulsel binnengaan moeten zij zo zijn aangelegd dat de geleiders van een stroomketen
NEN 1010:2020 Norm
521.9.3
Vast opgesteld materieel dat tijdelijk wordt verplaatst ten behoeve van aansluiten, schoonmaken enz., zoals fornuizen of verzonken montage-eenheden voor installatie in verhoogde vloeren, moet zijn aangesloten met buigzame leidingen of snoeren.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.