Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 105 DEEL 4 BESCHERMINGSMAATREGELEN 41 Bescherming tegen elektrische schok 410 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt de bescherming tegen elektrische scho k zoals deze in elektrische installaties wordt toegepast. Het is gebaseerd op NEN-EN-IEC 61140, een basisveiligheidsnorm voor de bescherming van personen en levende have. NEN-EN-IEC 61140 geeft de uitgangspunten en eisen w
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 115 b) Indien de metalen gestellen groepsgewijs of afzon derlijk zijn geaard, is de volgende voorwaarde van toepassing: RA × I a ≤ 50 V (41.9) waarin: R A is de totale weerstand, in Ω, van de aardelektrode en de beschermingsleiding naar de metalen gestellen; Ia is de stroom, in A, die leidt tot automatisc he uitschakeling door het beveiligingstoestel binnen een tijd
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 116 411.7.5 Contactdozen en contactstoppen Contactstoppen en contactdozen voor FELV-ketens moeten voldoen aan alle volgende eisen: — contactstoppen kunnen niet worden gestoken in contactdozen van andere spanningsstelsels, — contactdozen laten niet toe dat contactstoppen van andere spanningsstelsels erin worden gestoken en — contactdozen moeten zijn voorzien van een beschermingscontact
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 124 42 Beschermingsmaatregelen – Bescherming tegen thermische invloeden 420.1 Onderwerp en toepassingsgebied Dit hoofdstuk is van toepassing op elektrische installaties met betrekking tot maatregelen ter bescherming van personen, levende have en bezittingen tegen: — thermische invloeden, verbranding of thermische veroudering van materiaal, en het risico op brandwonden veroorzaakt
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 141 De stroomverdeling kan als gelijkmatig worden beschouwd indien wordt voldaan aan de eisen van het eerste punt van 523.7 a) van hoofdstuk 52. n OPMERKING Deze bepaling geldt indien de hoogste t oelaatbare stromen van de parallelgeschakelde leidingen aan elkaar gelijk zijn (bij gelijksoortige kabels, onder dezelfde omstandigheden). 433.4.2 Ongelijkmatige stroomverdeling tussen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 143 434.5.1 Het toegekende afschakelvermogen mag niet minder zijn dan de hoogste te verwachten kortsluitstroom op de plaats waar het toestel is geïnstalleerd, uitgezonderd daar waar de volgende alinea van toepassing is. Een lager toegekend afschakelvermogen is toegelaten indien een ander beveiligingstoestel met toereikend afschakelvermogen is voorgeschakeld aan de voedende zijde
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 145 44 Beveiliging tegen overspanning 440 Inleiding Hoofdstuk 44 van deze norm betreft de beveiliging va n elektrische installaties en maatregelen tegen spanningsvariaties en elektromagnetische verstoringen. De bepalingen zijn op de volgende wijze in vier rubrieken ondergebracht: 442: Veiligheidsbescherming – bescherming van laagspannin gsinstallaties tegen tijdelijke overspanningen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 151 In het algemeen zijn overspanningen als gevolg van schakelhandelingen lager dan overspanningen van atmosferische oorsprong, en daarom volstaan de eisen voor beveiliging tegen overspanningen van atmosferische oorsprong normalerwijze ook voor beveiliging tegen overspanningen als gevolg van schakelhandelingen. OPMERKING 1 Statistische evaluaties van metingen hebben aangetoond
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 154 e) gevolgen voor individuen, bijvoorbeeld kleine of middelgrote woongebouwen, kleine kantoren. Indien het niveau van de gevolgen binnen a) t.m. c) valt moet zijn voorzien in beveiliging tegen overspanning. OPMERKING 2 Het uitvoeren van een risicoanalyseberekening volgens bijlage 44.B voor het niveau van de gevolgen binnen a) t.m. c) kan achterwege blijven omdat deze berekeni
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 158 OPMERKING 3 Herhaald wordt dat, indien overeenstemming volgens 411.3.1.2 (laatste alinea) niet kan worden bereikt, het de verantwoordelijkheid van de eigenaren of beheerders is om enig gevaar ten gevolge van het ontbreken van een verbinding van deze kabels met het centrale vereffeningssysteem te voorkomen. OPMERKING 4 De problemen betreffende ver schilspanningen in aarde
Zoeken in de websiteFilter resultaten
135 resultaten
Vraag & antwoord
Mag de nieuwe NEN 1010 na uitkomen al toegepast worden ondanks dat deze nog niet is aangewezen?
Zeker, de norm kan worden toegepast. De wet gaat uit van de stand der techniek: het is verstandig om de laatste stand van de techniek te volgen door de laatste norm toe te passen. Een nieuwere versie van een aangewezen norm mag worden toegepast, de wetgever gaat ervan uit dat de veiligheid altijd toeneemt.
Pagina
Nieuwe onderwerpen in NEN 4010
Eerste inspectie Auteur: Foka Kempenaar Datum: november 2019 Elke installateur krijgt te maken met een eerste, of nulinspectie van een elektrische laagspanningsinstallatie. Als iemand een eerste installatie aanlegt, moet deze persoon zelf, of een derde, deze installatie inspecteren. NEN 1010 vereist dat er grondig wordt bekeken of alles naar wens functioneert en veilig is voor gebruik. “Officieel
Pagina
Nieuwe onderwerpen in NEN 4010: Kleine medisch gebruikte ruimten
Auteur: Foka Kempenaar Datum: december 2019 “We nemen de aanleg van elektrische installaties voor kleine medisch gebruikte ruimten mee in de komende editie van NEN 4010”, vertelt Ben Aartman, voorzitter van NEC 64 IC, de implementatiecommissie die verantwoordelijk is voor de herziening van NEN 4010. Elke installateur heeft immers wel eens een dokterspraktijk of een tandartspraktijk in zijn klantenkring
Pagina
Technieksector in 2040 belangrijker dan ooit
Er is een tijd voor en een tijd na het coronavirus. Door het virus is onze maatschappij abrupt tot stilstand gekomen. Hoe lang het gaat duren kan niemand zeggen, maar één ding is zeker: we gaan de draad weer oppakken en de rol die de technieksector daarbij gaat spelen wordt steeds belangrijker. Vlak voor de uitbraak van het virus presenteerde Techniek Nederland de scenariostudie SCENARIO2040. En hoe
Pagina
Wijzigingen NEN 1010:2020 in de praktijk van de installateur - selectiviteit
In deze serie artikelen over NEN 1010:2020 vestig ik de aandacht op een aantal wijzigingen die concreet invloed hebben op de praktijk van de installateur, ontwerper, inspecteur of installatieverantwoordelijke. Tekst: Rob Kaspers Selectiviteit tussen beveiligingstoestellen tegen overstroom In NEN 1010:2015 werd in rubriek 535 de selectiviteit tussen toestellen voor aardlekbeveiligingen besproken
Pagina
EV-rijder geïnteresseerd in slim laden
Tekst: Gerrit Tenkink De meeste EV-rijders zijn thuisladers en willen in toenemende mate gebruik maken van slim laden. Verhoudingsgewijs hebben veel van de aan het onderzoek deelnemende EV-rijders (75 procent) zonnepanelen die ze graag willen inzetten voor hun elektrische auto. De kennis hoe dat te realiseren is echter nog onvoldoende aanwezig bij deze respondenten. Dat zijn de belangrijkste