Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 105 DEEL 4 BESCHERMINGSMAATREGELEN 41 Bescherming tegen elektrische schok 410 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt de bescherming tegen elektrische scho k zoals deze in elektrische installaties wordt toegepast. Het is gebaseerd op NEN-EN-IEC 61140, een basisveiligheidsnorm voor de bescherming van personen en levende have. NEN-EN-IEC 61140 geeft de uitgangspunten en eisen w
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 115 b) Indien de metalen gestellen groepsgewijs of afzon derlijk zijn geaard, is de volgende voorwaarde van toepassing: RA × I a ≤ 50 V (41.9) waarin: R A is de totale weerstand, in Ω, van de aardelektrode en de beschermingsleiding naar de metalen gestellen; Ia is de stroom, in A, die leidt tot automatisc he uitschakeling door het beveiligingstoestel binnen een tijd
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 116 411.7.5 Contactdozen en contactstoppen Contactstoppen en contactdozen voor FELV-ketens moeten voldoen aan alle volgende eisen: — contactstoppen kunnen niet worden gestoken in contactdozen van andere spanningsstelsels, — contactdozen laten niet toe dat contactstoppen van andere spanningsstelsels erin worden gestoken en — contactdozen moeten zijn voorzien van een beschermingscontact
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 124 42 Beschermingsmaatregelen – Bescherming tegen thermische invloeden 420.1 Onderwerp en toepassingsgebied Dit hoofdstuk is van toepassing op elektrische installaties met betrekking tot maatregelen ter bescherming van personen, levende have en bezittingen tegen: — thermische invloeden, verbranding of thermische veroudering van materiaal, en het risico op brandwonden veroorzaakt
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 141 De stroomverdeling kan als gelijkmatig worden beschouwd indien wordt voldaan aan de eisen van het eerste punt van 523.7 a) van hoofdstuk 52. n OPMERKING Deze bepaling geldt indien de hoogste t oelaatbare stromen van de parallelgeschakelde leidingen aan elkaar gelijk zijn (bij gelijksoortige kabels, onder dezelfde omstandigheden). 433.4.2 Ongelijkmatige stroomverdeling tussen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 143 434.5.1 Het toegekende afschakelvermogen mag niet minder zijn dan de hoogste te verwachten kortsluitstroom op de plaats waar het toestel is geïnstalleerd, uitgezonderd daar waar de volgende alinea van toepassing is. Een lager toegekend afschakelvermogen is toegelaten indien een ander beveiligingstoestel met toereikend afschakelvermogen is voorgeschakeld aan de voedende zijde
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 145 44 Beveiliging tegen overspanning 440 Inleiding Hoofdstuk 44 van deze norm betreft de beveiliging va n elektrische installaties en maatregelen tegen spanningsvariaties en elektromagnetische verstoringen. De bepalingen zijn op de volgende wijze in vier rubrieken ondergebracht: 442: Veiligheidsbescherming – bescherming van laagspannin gsinstallaties tegen tijdelijke overspanningen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 151 In het algemeen zijn overspanningen als gevolg van schakelhandelingen lager dan overspanningen van atmosferische oorsprong, en daarom volstaan de eisen voor beveiliging tegen overspanningen van atmosferische oorsprong normalerwijze ook voor beveiliging tegen overspanningen als gevolg van schakelhandelingen. OPMERKING 1 Statistische evaluaties van metingen hebben aangetoond
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 154 e) gevolgen voor individuen, bijvoorbeeld kleine of middelgrote woongebouwen, kleine kantoren. Indien het niveau van de gevolgen binnen a) t.m. c) valt moet zijn voorzien in beveiliging tegen overspanning. OPMERKING 2 Het uitvoeren van een risicoanalyseberekening volgens bijlage 44.B voor het niveau van de gevolgen binnen a) t.m. c) kan achterwege blijven omdat deze berekeni
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 158 OPMERKING 3 Herhaald wordt dat, indien overeenstemming volgens 411.3.1.2 (laatste alinea) niet kan worden bereikt, het de verantwoordelijkheid van de eigenaren of beheerders is om enig gevaar ten gevolge van het ontbreken van een verbinding van deze kabels met het centrale vereffeningssysteem te voorkomen. OPMERKING 4 De problemen betreffende ver schilspanningen in aarde
Zoeken in de websiteFilter resultaten
135 resultaten
Vraag & antwoord
Hoe leg ik vast dat ik volgens NEN 4010 werk?
U kunt in de afspraken die u met uw opdrachtgever maakt, vastleggen dat u volgens NEN 4010 werkt.
Vraag & antwoord
Welke stroomstelsels behandelt NEN 4010?
NEN 4010 behandelt de volgende stroomstelsels en wijzen van aarding: — TN-stelsels met één voedingsbron; — TN-stelsels met meerdere voedingsbronnen; — TT-stelsel.
Vraag & antwoord
Welke elektrische installaties en onderwerpen vallen buiten het toepassingsgebied van NEN 4010?
De volgende elektrische installaties en onderwerpen vallen buiten het toepassingsgebied van deze norm: Gelijkstroominstallaties (DC); IT-, IU- en IM-stroomstelsels; TN-C-stroomstelsels; Beveiliging tegen overspanning veroorzaakt door aardfouten; Laagspanningsopwekeenheden. Daarnaast is NEN 4010 niet van toepassing op elektrische installaties van: Jachthavens en vergelijkbare terreinen
Vraag & antwoord
Voldoe ik aan NEN 1010 en/of het Bouwbesluit als ik NEN 4010 volg?
NEN 4010 is niet aangewezen in het Bouwbesluit. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016. Als u voldoet aan NEN 4010, voldoet u ook aan deze editie van NEN 1010 en het Bouwbesluit. Uiteraard wel voor wat betreft het toepassingsgebied van NEN 4010.
Vraag & antwoord
Is het mogelijk om met NEN 4010 een inspectierapport op te stellen?
Het gaat dan om een inspectierapport om aan te geven dat een installatie voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. In NEN 1010: 2020 is het onderwerp Inspectie ook opgenomen.
Vraag & antwoord
Gaan opdrachtgevers vragen om installaties conform NEN 4010?
Dat is zeker de verwachting. En dat is niet in conflict met het Bouwbesluit, dus dat is geen probleem. Houd wel rekening met het toepassingsgebied van NEN 4010.
Vraag & antwoord
Kan ik in NEN 4010 aanvullende eisen bij bijzondere ruimten (NEN 1010 deel 7) vinden?
Ja. In NEN 4010 zijn de bijzondere ruimten - de aanvullende eisen uit deel 7 NEN 1010 -in de hoofdstukken 4 (Beschermingsmaatregelen) en 5 (Keuze en installatie van elektrisch materieel) verwerkt. Ook de bijlagen van NEN 1010 zijn, waar van toepassing, in de hoofdstukken 4 en 5 verwerkt.
Vraag & antwoord
Heb ik een NEN 1010-certificaat nodig om elektrische laagspanningsinstallaties te mogen aanleggen?
Er is geen wettelijke verplichting die zegt dat je een certificaat moet hebben om te mogen installeren of inspecteren. Certificaten zijn niet verplicht: niet voor personen en niet voor bedrijven. Het kunnen tonen van een certificaat kan echter wel helpen om klanten te overtuigen van de deskundigheid van betreffende bedrijf/persoon.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 is aangewezen in het Bouwbesluit?
Op dit moment is de 2015-versie van NEN 1010 aangewezen in het Bouwbesluit. Dat betekent dat bouwvergunningen worden verstrekt op basis van NEN 1010:2015 en dat het toepassen van deze editie van de norm een voldoende veilige elektrische installatie oplevert.
Vraag & antwoord
Is NEN 1010:2020 (automatisch) ook van toepassing in het Bouwbesluit na uitkomen?
Nee, deze dient eerst door de wetgever aangewezen te worden.