Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 105 DEEL 4 BESCHERMINGSMAATREGELEN 41 Bescherming tegen elektrische schok 410 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt de bescherming tegen elektrische scho k zoals deze in elektrische installaties wordt toegepast. Het is gebaseerd op NEN-EN-IEC 61140, een basisveiligheidsnorm voor de bescherming van personen en levende have. NEN-EN-IEC 61140 geeft de uitgangspunten en eisen w
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 115 b) Indien de metalen gestellen groepsgewijs of afzon derlijk zijn geaard, is de volgende voorwaarde van toepassing: RA × I a ≤ 50 V (41.9) waarin: R A is de totale weerstand, in Ω, van de aardelektrode en de beschermingsleiding naar de metalen gestellen; Ia is de stroom, in A, die leidt tot automatisc he uitschakeling door het beveiligingstoestel binnen een tijd
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 116 411.7.5 Contactdozen en contactstoppen Contactstoppen en contactdozen voor FELV-ketens moeten voldoen aan alle volgende eisen: — contactstoppen kunnen niet worden gestoken in contactdozen van andere spanningsstelsels, — contactdozen laten niet toe dat contactstoppen van andere spanningsstelsels erin worden gestoken en — contactdozen moeten zijn voorzien van een beschermingscontact
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 124 42 Beschermingsmaatregelen – Bescherming tegen thermische invloeden 420.1 Onderwerp en toepassingsgebied Dit hoofdstuk is van toepassing op elektrische installaties met betrekking tot maatregelen ter bescherming van personen, levende have en bezittingen tegen: — thermische invloeden, verbranding of thermische veroudering van materiaal, en het risico op brandwonden veroorzaakt
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 141 De stroomverdeling kan als gelijkmatig worden beschouwd indien wordt voldaan aan de eisen van het eerste punt van 523.7 a) van hoofdstuk 52. n OPMERKING Deze bepaling geldt indien de hoogste t oelaatbare stromen van de parallelgeschakelde leidingen aan elkaar gelijk zijn (bij gelijksoortige kabels, onder dezelfde omstandigheden). 433.4.2 Ongelijkmatige stroomverdeling tussen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 143 434.5.1 Het toegekende afschakelvermogen mag niet minder zijn dan de hoogste te verwachten kortsluitstroom op de plaats waar het toestel is geïnstalleerd, uitgezonderd daar waar de volgende alinea van toepassing is. Een lager toegekend afschakelvermogen is toegelaten indien een ander beveiligingstoestel met toereikend afschakelvermogen is voorgeschakeld aan de voedende zijde
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 145 44 Beveiliging tegen overspanning 440 Inleiding Hoofdstuk 44 van deze norm betreft de beveiliging va n elektrische installaties en maatregelen tegen spanningsvariaties en elektromagnetische verstoringen. De bepalingen zijn op de volgende wijze in vier rubrieken ondergebracht: 442: Veiligheidsbescherming – bescherming van laagspannin gsinstallaties tegen tijdelijke overspanningen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 151 In het algemeen zijn overspanningen als gevolg van schakelhandelingen lager dan overspanningen van atmosferische oorsprong, en daarom volstaan de eisen voor beveiliging tegen overspanningen van atmosferische oorsprong normalerwijze ook voor beveiliging tegen overspanningen als gevolg van schakelhandelingen. OPMERKING 1 Statistische evaluaties van metingen hebben aangetoond
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 154 e) gevolgen voor individuen, bijvoorbeeld kleine of middelgrote woongebouwen, kleine kantoren. Indien het niveau van de gevolgen binnen a) t.m. c) valt moet zijn voorzien in beveiliging tegen overspanning. OPMERKING 2 Het uitvoeren van een risicoanalyseberekening volgens bijlage 44.B voor het niveau van de gevolgen binnen a) t.m. c) kan achterwege blijven omdat deze berekeni
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 158 OPMERKING 3 Herhaald wordt dat, indien overeenstemming volgens 411.3.1.2 (laatste alinea) niet kan worden bereikt, het de verantwoordelijkheid van de eigenaren of beheerders is om enig gevaar ten gevolge van het ontbreken van een verbinding van deze kabels met het centrale vereffeningssysteem te voorkomen. OPMERKING 4 De problemen betreffende ver schilspanningen in aarde
Zoeken in de websiteFilter resultaten
135 resultaten
Pagina
Wijzigingen NEN 1010:2020 in de praktijk van de installateur
Tekst: Rob KaspersOp 23 april 2021 is NEN 1010:2020 gepubliceerd. In de loop van de tijd zijn er artikelen verschenen over de aard van de veranderingen. In de volgende serie artikelen over NEN 1010:2020 zal ik de aandacht vestigen op een aantal wijzigingen die concreet invloed hebben op de praktijk van de installateur, ontwerper, inspecteur, of installatieverantwoordelijke. NEN 1010:2020 houdt in
Pagina
Beschermende vereffening
Beschermende vereffening werd eerder basispotentiaalvereffening genoemd. Het heet nu beschermende vereffening om aan te duiden dat het om potentiaal vereffening gaat in verband met de veiligheid. Dit artikel gaat in op de werking van beschermende vereffening (niet te verwarren met de aanvullende beschermende potentiaalvereffening, zoals die in een ruimte met een bad of douche moet worden toegepast)
Pagina
Herziening Machinerichtlijn in de maak
Momenteel wordt hard gewerkt aan een herziening van de Machinerichtlijn. Deze richtlijn zal vervangen worden door de nieuwe Machineverordening. Hoewel de Machinerichtlijn voor het grootste deel nog behouden zal blijven, is deze op onderdelen toe aan vernieuwing. De huidige stamt immers uit 2006 en is op bepaalde onderdelen ingehaald door de stand der techniek. Wanneer precies deze Machineverordening
Pagina
Waarom een type B aardlekbeveiliging toepassen?
Auteur: Rob Kaspers In dit artikel gaat Rob Kaspers uit op de verschillende types aardlekschakelaars. En waarom je een type B aardlekbeveiliging moet toepassen. De toepassing van de type B RCD (aardlekbeveiliging), raakt steeds meer ingeburgerd. Toch zijn er genoeg voorbeelden van projecten waar type A RCD’s zijn toegepast, terwijl dit een type B moet zijn. Dat heeft nadelige gevolgen voor de
Vraag & antwoord
Op welke installaties is NEN 1010 van toepassing?
NEN 1010 is van toepassing op vast aangelegde elektrische installaties met lage spanning (tot 1000 V wisselspanning of 1500 V gelijkspanning). Bijvoorbeeld in woonhuizen, winkels, kantoorgebouwen, hotels, scholen, theaters en boerderijen. NEN 1010 is niet van toepassing op bijzondere installaties, zoals de elektrische uitrusting van machines, installaties op schepen en elektrische tractiesystemen
Vraag & antwoord
Bestaat er een NEN 1010-certificaat?
Nee, maar het is vaak wel mogelijk om na oplevering of inspectie van een installatie een verklaring te laten opstellen door een installateur of inspecteur waarin deze bevestigt dat de installatie voldoet aan NEN 1010. Een dergelijke verklaring kan worden beschouwd als ‘NEN 1010-certificaat’.
Vraag & antwoord
Wat is NEN 4010?
NEN 4010 is een norm met eisen voor het ontwerpen en het installeren van elektrische installaties voor laagspanning. Deze norm is gebaseerd op de Nederlandse omstandigheden en de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Als ik aan NEN 4010 voldoe, voldoe ik dan ook aan NEN 1010?
Met NEN 4010 voldoet u als installateur ook aan de elektrotechnische veiligheidseisen in de bouwwet- en regelgeving. Dat geldt alleen binnen het toepassingsgebied van NEN 4010. Voor onderwerpen die buiten het toepassingsgebied van NEN 4010 vallen, moet NEN 1010 worden gebruikt.