Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 105 DEEL 4 BESCHERMINGSMAATREGELEN 41 Bescherming tegen elektrische schok 410 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt de bescherming tegen elektrische scho k zoals deze in elektrische installaties wordt toegepast. Het is gebaseerd op NEN-EN-IEC 61140, een basisveiligheidsnorm voor de bescherming van personen en levende have. NEN-EN-IEC 61140 geeft de uitgangspunten en eisen w
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 115 b) Indien de metalen gestellen groepsgewijs of afzon derlijk zijn geaard, is de volgende voorwaarde van toepassing: RA × I a ≤ 50 V (41.9) waarin: R A is de totale weerstand, in Ω, van de aardelektrode en de beschermingsleiding naar de metalen gestellen; Ia is de stroom, in A, die leidt tot automatisc he uitschakeling door het beveiligingstoestel binnen een tijd
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 116 411.7.5 Contactdozen en contactstoppen Contactstoppen en contactdozen voor FELV-ketens moeten voldoen aan alle volgende eisen: — contactstoppen kunnen niet worden gestoken in contactdozen van andere spanningsstelsels, — contactdozen laten niet toe dat contactstoppen van andere spanningsstelsels erin worden gestoken en — contactdozen moeten zijn voorzien van een beschermingscontact
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 124 42 Beschermingsmaatregelen – Bescherming tegen thermische invloeden 420.1 Onderwerp en toepassingsgebied Dit hoofdstuk is van toepassing op elektrische installaties met betrekking tot maatregelen ter bescherming van personen, levende have en bezittingen tegen: — thermische invloeden, verbranding of thermische veroudering van materiaal, en het risico op brandwonden veroorzaakt
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 141 De stroomverdeling kan als gelijkmatig worden beschouwd indien wordt voldaan aan de eisen van het eerste punt van 523.7 a) van hoofdstuk 52. n OPMERKING Deze bepaling geldt indien de hoogste t oelaatbare stromen van de parallelgeschakelde leidingen aan elkaar gelijk zijn (bij gelijksoortige kabels, onder dezelfde omstandigheden). 433.4.2 Ongelijkmatige stroomverdeling tussen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 143 434.5.1 Het toegekende afschakelvermogen mag niet minder zijn dan de hoogste te verwachten kortsluitstroom op de plaats waar het toestel is geïnstalleerd, uitgezonderd daar waar de volgende alinea van toepassing is. Een lager toegekend afschakelvermogen is toegelaten indien een ander beveiligingstoestel met toereikend afschakelvermogen is voorgeschakeld aan de voedende zijde
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 145 44 Beveiliging tegen overspanning 440 Inleiding Hoofdstuk 44 van deze norm betreft de beveiliging va n elektrische installaties en maatregelen tegen spanningsvariaties en elektromagnetische verstoringen. De bepalingen zijn op de volgende wijze in vier rubrieken ondergebracht: 442: Veiligheidsbescherming – bescherming van laagspannin gsinstallaties tegen tijdelijke overspanningen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 151 In het algemeen zijn overspanningen als gevolg van schakelhandelingen lager dan overspanningen van atmosferische oorsprong, en daarom volstaan de eisen voor beveiliging tegen overspanningen van atmosferische oorsprong normalerwijze ook voor beveiliging tegen overspanningen als gevolg van schakelhandelingen. OPMERKING 1 Statistische evaluaties van metingen hebben aangetoond
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 154 e) gevolgen voor individuen, bijvoorbeeld kleine of middelgrote woongebouwen, kleine kantoren. Indien het niveau van de gevolgen binnen a) t.m. c) valt moet zijn voorzien in beveiliging tegen overspanning. OPMERKING 2 Het uitvoeren van een risicoanalyseberekening volgens bijlage 44.B voor het niveau van de gevolgen binnen a) t.m. c) kan achterwege blijven omdat deze berekeni
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 158 OPMERKING 3 Herhaald wordt dat, indien overeenstemming volgens 411.3.1.2 (laatste alinea) niet kan worden bereikt, het de verantwoordelijkheid van de eigenaren of beheerders is om enig gevaar ten gevolge van het ontbreken van een verbinding van deze kabels met het centrale vereffeningssysteem te voorkomen. OPMERKING 4 De problemen betreffende ver schilspanningen in aarde
Zoeken in de websiteFilter resultaten
135 resultaten
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Versie NEN 1010:2020 en versie NEN 1010:2015 staat allebei in ‘Werken met NEN 1010’.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is versie NEN 4010:2020 opgenomen. Een inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Vraag & antwoord
Welke beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van NEN 4010?
De volgende beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van deze norm: — bescherming door hindernissen; — bescherming door plaatsing buiten handbereik; — bescherming door plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden; — bescherming door niet-geleidende ruimten; — galvanische scheiding van de voeding voor meer dan één elektrisch toestel.